Mária Magdolnát a középkorban bűnbánó prostituáltként ábrázolták, annak dacára, hogy erre vonatkozó utalással egyetlen hiteles írásban sem találkozhatunk. Akkor mégis hogyan alakult ki a köré épített legenda? Szent volt vagy céda? Hűséges tanítvány vagy Jézus felesége? Csupán egyetlen dologban tudnak megállapodni a kutatók: Mária Magdolna - akit a kanonizált evangéliumok hétszer említenek meg - a Biblia legrejtélyesebb alakja.

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

Jan van Scorel 1530-ban festett Mária Magdolna portréja


Ezt mondják a művészettörténészek is, akiknek pedig könnyű dolguk van, ha szentek ábrázolását kell elemezniük. Hiszen ikonikus figurákról van szó, akiket minden korban hasonló módon képzeltek el az alkotók: Szent Pétert például a mennyország kulcsával, Pál apostolt karddal és könyvvel.

De ahány Mária Magdolna, annyiféle elképzelés. 

Mintha három teljesen különböző nő figuráját gyúrták volna össze egyetlen személlyé!

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

Mária Magdolna személyéről a mai napig vitáznak a kutatók. Ki volt ő? Bűnbánó prostituált, hűséges tanítvány vagy Jézus felesége, és gyermekének anyja? 


A tanítvány, aki követte Jézust

Az egyik verzió szerint a jómódú Magdalai Mária Magdalából, a Galileai-tenger melletti városkából származott; innen kapta a nevét, amit aztán Mária Magdolnaként őrzött meg az utókor. A hagyomány szerint azoknak az asszonyoknak csoportjához tartozott, akik követték Jézust egész úton Galileától Jeruzsálemig, és mivel Jézus meggyógyította őket, "ők a vagyonukból szolgáltak neki".

Közülük is Mária Magdolna lett a leghűségesebb követő; a nő, aki "gondoskodott róla". Ott volt Jézus anyjával, Máriával a keresztre feszítéskor, és ő az, aki később felfedezte, hogy Jézus teste eltűnt a barlangból, majd - miután elsőként találkozott a feltámadott Krisztussal - értesítette a tanítványokat mesterük visszatéréséről. 

A kánon szerint Jézus feltámadása után először vele beszélt; Máté evangéliuma szerint is a két Mária, az édesanya és Magdolna az, akik először láthatták a feltámadott Krisztust - ezért szokták

Mária Magdolnát az "apostolok apostolának" is nevezni.

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

A HŰSÉGES TANÍTVÁNY - Fra Angelico 1430-ban készült freskója tán az egyik legszebb Mária Magdolna-ábrázolás. Jézus feltámadása után, a sírnál látjuk őt: gyengéden nyúl Jézus felé, aki a szentírás szerint azt mondja neki: "Noli me tangere", azaz: "Ne érints meg engem"


Sokan összekeverik Magdalai Máriát Betániai Máriával, aki Márta nővére, és a holtából feltámasztott Lázár testvére volt. Az egymásnak egyébként gyakran ellentmondó evangéliumok ugyanis mind egyetértenek abban, hogy Jézus élete utolsó hetét Betániában töltötte, valószínűleg Mária Magdolna és Márta otthonában.

De hogyan lehetséges ez? Hiszen a korabeli szokások szerint férfi hozzátartozó nélkül élő nővérek még férfi látogatót sem fogadhattak, nemhogy szállóvendéget!

Talán valahonnan innen eredhet Mária Magdolna szajha híre?

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

A BŰNÖS ASSZONY - A Tiziano által 1532-ben festett Bűnbánó Magdolna című képen - a bűnét megbánó lélek ábrázolásaként - az asszony kebleit hosszú, "tiziánvörös" fürtjeivel takarja el, tekintetében könnyek csillognak


A céda, akinek Jézus megbocsátott

Róla nagyon keveset tudunk. Először Lukács evangéliuma említ egy "bűnös asszonyt", akinek még neve sincs a történet szerint. Ő az, aki

"könnyeivel áztatta Jézus lábát, hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal."

Róla mondta Jézus: "Sok bűne bocsáttatott meg, mert nagyon szeretett." Miután "hét ördög ment ki" belőle, megszületett a festők által oly előszeretettel hosszú, kibontott, vörös fürtökkel megörökített Bűnbánó Magdolna képe.

A hiba mindössze az, hogy arról, miszerint Mária Magdolna prostituált lett volna, először csak a 6. században Nagy Szent Gergely pápától hallhattunk. Ő volt az, aki igehirdetéseiben Mária Magdolnát, mint szajhát állította szembe Máriával, Jézus anyjával, az "örök szűzzel".

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

Evangélium: a görög szó jelentése örömhír, általában az Újszövetség első négy könyvét nevezik így.
Kanonizált evangéliumok: 325-ben a megkeresztelkedett római császár, Nagy Konstantin kérésére az egyházatyák döntése alapján választották ki Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát mint hiteles forrásműveket, amelyeken semmilyen módon sem lehet változtatni


Nagy Szent Gergely pápa kb. 591-ben elmondott homíliájában valójában a három, egymással eredetileg nem azonos nőalakot egyesítette; Mária Magdolna alakja tehát az ő hatására forrt egybe Betániai Máriáéval (Márta és Lázár húga), valamint a név nélkül említett ,"rossz hírű nőével", akit Lukács evangélista nevez meg.

A kora középkor talán legnagyobb tekintélyű pápájának bibliamagyarázata következtében Mária Magdolna alakja így évszázadokra összekapcsolódott a bűnnel és a bűnbánattal, amelynek gyökerét a középkori gondolkodók a szexualitással azonosították. Így született meg a prostituált Mária Magdolna története, aki Jézus tanításainak hatására megbánta bűneit és ő maga is Krisztus követője, majd tanainak hirdetőjévé vált.

És holott már rég nem a középkorban élünk, a Mária Magdolnáról kialakult torz kép a mai napig tartja magát. 

Mi lehetett a pápa célja e nem létező nő, egy bibliai céda megalkotásával? A „bukott nőből” hittérítővé, végül pedig szentté váló asszony története végső soron hidat kovácsolt a tökéletességet megtestesítő Szűz Mária és az „eredendő bűnt az emberiségre hozó”, „tökéletlen” és a „szexuális vágyait kordában tartani nem tudó nő” képe közé. Mária Magdolnát így „élő példaként” állíthatta az egyház akár a legnagyobb megvetésben élő prostituáltak elé is. 

A pápa által kreált, és „isteni irgalmasság tanújának" aposztrofált Mária Magdolna alakja mindenképpen hasznos volt a penitencia gyakorlatának és a bűnbánat teológiájának erősítése szempontjából.

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

Mária Magdolna megtérése Paolo Veronese festményén


Az egyenrangú társ, Jézus asszonya

Még a kanonizált evangéliumok sem tagadják, hogy Jézus kitüntetett figyelemmel fordult Mária Magdolna felé. Ebből aztán sokféle teória született:

van, aki úgy gondolja, Mária Magdolna felvilágosult, "emancipált" nő volt, mások egyenesen a "Jézus felesége" címet ajándékozták neki.

Nézzük az érveket! A kutatások szerint az 1900-as években merült fel először a gondolat, hogy Jézus és Mária Magdolna között több lehetett mester-tanítvány kapcsolatnál. Jézus többször "asszonynak" nevezte Magdolnát: a görög szó kétjelentésű, feleségnek is lehet fordítani.

Egyes apokrif evangéliumok szerint Jézus többször is szájon csókolta Mária Magdolnát, ami kiváltotta az egyik tanítvány féktelen dühét. Maga Péter apostol is így beszél: "Nővérem, tudjuk, hogy Jézus jobban szeretett téged, mint a nők bármelyikét." Más bibliakutatók még tovább mennek: feltételezik, hogy a János evangéliuma által említett kánai menyegző Jézus és Mária Magdolna házasságkötését örökítette meg.

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

Apokrif iratok: a bibliai könyvekhez hasonló zsidó és keresztény írások, amelyeket nem válogattak be a mai Bibliai könyvek közé


Mindenesetre az nagyon is hihető, hogy Mária Magdolna a beavatottakhoz szóló tanok értelmezésében előbbre járt a férfi tanítványoknál, sőt tudásvágyban felülmúlta őket, hiszen: "…olyan nőként beszélt, aki mindent tud".

Az írások - különösen Mária evangéliuma - szerint megértette Jézus áldozatvállalásának valódi jelentőségét, és állhatatosan mellette maradt, ellentétben a férfi tanítványokal, akik kivétel nélkül - így vagy úgy - elárulták mesterüket.

Lehet, hogy Mária Magdolna hűséges házastársként kísérte Jézust nehéz útján?

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

Mária evangéliuma: apokrif írás, egy része kopt nyelven, másik része görögül íródott. 1955-ben ismerte meg a világ: a mű azt sugallja, hogy Mária Magdolna jobban, mélyebben értette Jézus szavait, mint a a többi apostol


Nos, annyi bizonyos, hogy Mária Magdolna alakja napjainkban is sokakat megihlet. Az idén tavasszal megjelent Mária Magdolna című amerikai film azinban már nem a bűnbánó asszony, hanem sokkal inkább a Jézus és tanítványai körében meghatározó szerepet játsző nő alakjára helyezte a hangsúlyt.

Korábban pedig igazán éles vitát váltott ki, amikor megjelent Dan Brown bestsellere, A Da Vinci kód, amely azt a legendát dolgozta fel, miszerint Jézusnak nemcsak felesége, de gyermeke is volt, és a bizonyíték Leonardo Da Vinci festményein látható.

A könyv - mely a világon több mint 82 millió példányban fogyott el - és a Tom Hanks és Audrey Tautou főszereplésével készült filmadaptációja azonban aligha tudta hitelt érdemlően bebizonyítani, hogy Jézus és Mária Magdolna leszármazottai ma is köztünk élnének.

Csupán olajat öntött a tűzre, amely Mária Magdolna titokzatos személye körül - úgy látszik - az idők végezetéig lángolni fog. És lehetőséget ad hívőknek és nem hívőknek egyaránt, hogy  - a művészekhez hasonlóan - szabadon válasszunk, melyik Mária Magdolna-kép áll hozzánk a legközelebb.

Mária Magdolna Magdalai Mária Betániai Mária Jézus Krisztus Nagy Szent Gergely pápa kultúra

MINDEN TUDÁS BIRTOKOSA - A francia Georges de la Tour az 1625 és 1650 között készült festményeinek a Bűnbánó Magdaléna címet adta. A képek mindegyikén szerepel - mint az egyik legfontosabb szimbólum - az alabástromedényke a szent olajjal